SimplyCam 3.50

SimplyCam 3.50

MR Soft – 1,6MB – Shareware – Windows
SimplyCam is a fully integrated 2d CAD/CAM system that can directly open, create, edit and save drawings in industry standard DXF format.
SimplyCam also convert raster images (Bmp and Jpeg) to vector by drawing centerlines and outlines.
SimplyCam allows to manipulate vector (Scale, Rotate, Mirror, Move, Offset), to create cad drawing with Line, Rectangle, Arc/Ellipse, Polyline and Spline and to modify the drawing with Fillet, Trim, Break, Extend and Explode block function.
SimplyCam also converts any True Type font into vector.
SimplyCam can use up to 256 layers. The following properties can be applied to each layer: color, pen width, visible and move entity from-to layer.
SimplyCam now provide CNC Gcode for Milling, Routing, Water Jet, Laser and Plasma.
SimplyCam can import NC programs, simulate and convert them to geometry. Only reads the G0, G1, G2, and G3 commands for conventional milling.
SimplyCam included great number of open post-processor such as:
Anilam, Fanuc, Fadal, Haas, Heidehain, Siemens, Mach2/3, TurboCnc, ....

Tổng quan

SimplyCam là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi MR Soft.

Phiên bản mới nhất của SimplyCam là 3.50, phát hành vào ngày 17/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

SimplyCam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

SimplyCam Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SimplyCam!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MR Soft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản